PRIVIACY STATEMENT

Privacy Statement

 

Kinderopvang Hallie-Hallo, gevestigd aan de Baroniestraat 44 te Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Kinderopvang Hallie-Hallo zijn:

Website:         www.kinderopvanghallie-hallo.nl

E-mail:            hallie.hallo@gmail.com

Telefoon:       0628348404

 

Persoonsgegeens die wij verwerken

Kinderopvang Hallie-Hallo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Kinderopvang HallieHallo haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • BSN
 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn ( bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet Kinderopvang),of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Kinderopvang Hallie-Hallo kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hallie.hallo@gmail.com. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

 

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Kinderopvang Hallie-Hallo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderopvang Hallie-Hallo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Kinderopvang Hallie-Hallo bewaart uw personsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Persoonlijke identificatienr  :7 jaar

Personalia                             :7 jaar

Adresgegevens                     :7 jaar

Contactgegevens                  :7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang Hallie-Hallo verkoopt uw gegevens niet aan derden, Kinderopvang Hallie-Hallo zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldeoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenskomst om te zorgen voor eenzefde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderopvang Hallie-Hallo blijft veranwoordelijjke voor deze verwerkingen. Kinderopvang Hallie-Hallo deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden; overheidsinstanties, boekhouder en websiteprovider voor zover van toepassing.

 

Cookies en aanverwante technieken

Kinderopvang Hallie-hallo gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookis. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website word opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartfhone. Kinderopvang Hallie-Hallo gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt .Deze coockies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimalisere

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie ook voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

 

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderopvang Hallie-hallo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens, die wij van u beschiken in een computerbestand naar u door te sturen of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallie.hallo@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een  kopie van uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnr en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter besccherming van uw privac. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Kinderopvang Hallie-Hallo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Kinderopvang Hallie-Hallo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail adres hallie.hallo@gmail.com of bel 0495-522212 of 0628348404